t.lời

Đ.đăng

in

làm cho bài đăng này được yêu thích Household Cleaner Needed (North Shore (Hornsby)) ẩn bài đăng này hiện

Hey there,

After a young, fit guy to do some household cleaning for me - just the usual stuff of vacuuming, dusting, wiping the benches down, mopping, etc ...

Drop me a line if you're keen!

Cheers! ;)
  • KHÔNG liên hệ với tôi về d.vụ hoặc chào hàng không y/c

mã tin: 6716914677

đã đăng:

hay nhất [?]