t.lời

Đ.đăng

in

làm cho bài đăng này được yêu thích Storage (Gordon) ẩn bài đăng này hiện

I have a spare room in a secure apartment. I'm not looking for a housemate but if you need anything looked after or stored (no questions asked) then contact me to discuss storage fee.
  • KHÔNG liên hệ với tôi về d.vụ hoặc chào hàng không y/c

mã tin: 6727768047

đã đăng:

hay nhất [?]